Ajudes a la Formació Musical, Dansa i Arts Escéniques. Crevillent

06 de juliol 2020
27 de juliol 2020
Característiques
Tipologia
  • Estudi
Beneficiaris
Destinataris
Nombre de destinataris
  • 0
Edat
  • Més de 29
  • 24-29
  • 18-23
Entitat que l'atorga
Informació

Les ajudes objecte d’esta convocatòria s’adjudicaran
entre els diversos aspirants que reunisquen els següents
requisits, de manera acumulatiu i com previs excloents per a
passar a la fase de baremació :
1.- Estar empadronat a Crevillent: mínim d’un any.
2.- Podran optar els nascuts a partir de l’1 de gener de
1991.
3.- Estar cursant estudis superiors de arts escèniques en un
centre oficial i els estudis del qual estiguen homologats pel
Ministeri d'Educació, o estar cursant a partir de 5t curs
d'Ensenyances de música i dansa, nivell mitjà o professional
de l'especialitat corresponent, en centres oficials.
4.- No trobar-se incurs en els supòsits establits en l'article 13
de la Llei 38/2003 General de Subvencions.