AJUDES COMPLEMENTÀRIES DE LES BEQUES DESTINADES A LA MOBILITAT D´ ESTUDIANTS ERASMUS 2019-220

02 de març 2020
27 de març 2020
Característiques
Tipologia
  • Mobilitat professional o d'aprenentatge
  • Altres
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

L´objecte d´aquestes ajudes és l´adjudicació d´unes ajudes complementàries als estudiants i titulats superiors del municipi que es desplacen fora del territori espanyol en el marc dels programes Erasmus, en el curs 2019-20.

Les beques regulades en aquestes bases es dirigixen a recolzar la mobilitat dels estudiants de Cullera dins dels sistema europeu perquè tinguen l´oportunitat de completar part dels seus estudis en altres països de la UE o realitzar pràctiques formatives per a aconseguir els seues objectius i aconseguir un complement al seu currículum.

El beneficiari és la persona física que es troba matriculada en estudis ofiacials d´educació superior dins del terrirori espanyol i que realitza els estudis oficials i pr`ctiques formatives en l´estranger en el marc dels programes Erasmus, curs 2019-20.

Només poden ser beneficiàries de beca les persones físiques residents en el municipi de CUllera que tinguen una edat màxima de 30 anys complits i que figuren inscrites en el padró municipal d´habitants amb una antiguitat mínima d´un any.

L´import total que l´Ajuntament d Cullera destinarà a aquestes beques per al curs escolar 2019-20 és de 20.000 €, a càrrec de l´aplicació pressupostària "Beques erasmus", del present pressupost 2020.

La quantia individual de cada beca serà de 100 € mensuals per beneficiari i el total a percebre dependrà dels mesos d´estada que hagen transcorregut en l´esmentat programa erasmus.

Únicament és podrá concedir una beca per alumne, amb independència que curse dos o més estudis oficials.

 

 

 

 

Temps que es tarda a rebre l'ajuda
La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d´avalució. El Sr. Alcalde-President designarà els integrants de la comissió d´avaluació, tots els membres de la qual tindran veu i vot. La comissió d´avaluació, una vegada avaluades les sol·licituds, haurà de formular proposta i es resoldrà per resolució de l´Alcaldia, que adjudiarà les beques definitives. La resolució contindrà la relació de sol3licitants als quals es concedeix la beca, amb expressió del nom, cognoms i document nacional d´identitat d´aquests, així com la quantia de la beca per a cadascun d´ells. El resultat de les adjudicacions de beques es publicarà mitjaçant la pàgina web www.cullera.es i a través del tauler d´anuncis de la Casa Municipal de la Cultura. El termini per a resoldre i publicar la resolució de concessió de beques serà de tres mesos. Vençut aquest termini, l´interessat/ada podrà entendre desestimada per silenci administratiu, la seua sol·licitud, a l´efecte d´interposar els recursos administratius o contenciosos-administratius que considere oportuns.