BECA EURODYSSEY

28 de gener 2020
Característiques
Tipologia
  • Pràctica professional
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Informació

Regulació de l'aplicació del Programa Eurodisea a la Comunitat Valenciana (sol·licitud de pràctiques professionals en una regió europea per part de jóvens de la Comunitat Valenciana). Programa Eurodisea.

Objectiu:

Regular les condicions de participació dels jóvens valencians que desitgen realitzar una pràctica professional en una regió europea i al mateix temps el perfeccionament d'una altra llengua.

Interessats/Sol·licitants

Per a participar en el programa d'intercanvi i accedir a una pràctica professional en l'estranger, hauran de reunir els requisits següents:
a) Haver nascut o estar empadronat a la Comunitat Valenciana almenys els últims tres anys i tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels països europeus actius en el Programa Eurodisea.
b) Tindre una edat compresa entre els 18 i els 30 anys (incloent-hi ambdós).
c) Posseir una qualificació professional.
d) Tindre un coneixement bàsic d'un idioma europeu.
e) Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

Quan s'ha de sol·licitar?

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment de l'any i tindrà una validesa d'un any natural des de la data de presentació en el registre d'entrada. Si passat un any l'interessat no manifesta interés a mantindre la seua candidatura, la sol·licitud s'arxivarà.

Per a més informació: www.eurodysee.eu/es/

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1284