Beques de transport per a estudiants que realitzen els seus estudis fora de Cullera

03 de febrer 2020
28 de febrer 2020
Característiques
Tipologia
  • Transport
  • Altres
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • Més de 29
  • 18-23
  • 24-29
Entitat que l'atorga
Informació

Adjudicació de beques per al curs acadèmic 2019/20, destinades a finançar el transport d´estudiants que estiguen realitzant els seues estudis en centres educatius del territori espanyol i que es troben fora del municipi de cullera.

Es dirigixen a fomentar la realització d´estudis oficials que no es troben dins de l´oferta educativa existent en el municipi de Cullera, i que poden ser ensenyaments universitaris com no universitaris.

L´import total que l´Ajuntament de Cullera destinarà a questes beques per al curs escolar 2019-20 és de 6.000 €, a càrrec de l´aplicació pressupostària "Ajudes al transport Universitari", del present pressupost 2020.

Només poden ser beneficiàries de beca les persones físiques residents en el municipi de Cullera que tinguen una edat mínima de 16 anys i màxima de 30 anys complits i que figuren inscrites en el padró municipal d´habitants amb una antiguitat mínima d´un any.

L´Ajuntament posarà a la disposició dels interessats un model oficial de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licitud serà del 3 al 28 de febrer de 2020.

Temps que es tarda a rebre l'ajuda
La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió d´avaluació. Una vegada avaluades les sol·licituds, haurà de formular proposta i es resoldrà per resolució de l´Alcaldia, que adjudicarà les beques definitivament. La resolució contindrà la relació de sol·licitants asl quals es concedeix la beca,amb expressió del nom, cognoms i document nacional d´identitat d´aquests, així com la quantia de la beca per a cadascun d´ells. els resultats de les adjudicacions de beques es publicarà mitjançant la pàgina web www.cullera.es i a través del tauler d´anuncis de la Casa de la Cultura. El termini per a resoldre i publicar la resolució de concessió de beques serà de tres mesos. Vençut aquest termini, l´interessat podrà entendre desestimada, per silenci administratiu, la seua sol·licitud, a l´efecte d´interposar els recursos administratius o contenciosos-administratius que considere oportuns.