[{"Id":7432,"Name":"Agència d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-digualtat-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/b3kbhmmf/xarxa-valenciana-agents-igualtat-ribera-alta.png","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència d'Igualtat","Igualtat","Mancomunitat de la Ribera Alta","Prevenció Violència de Gènere","Violència de Gènere"],"Goal":"Orientar i informar en matèria d'igualtat i de prevenció de la violència de gènere.","Project":"La Mancomunitat de la Ribera Alta s'uneix a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat de la Generalitat Valenciana. Aquest servei té com a finalitat oferir als municipis de la comarca un suport tècnic per a la implantació de polítiques actives d’igualtat en l’àmbit municipal, a través de diferents accions a què els ajuntaments de la Ribera Alta podran accedir i dotar de ferramentes al personal tècnic dels diferents municipis per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques locals a través de la creació d’un Consell Comarcal de Dones de la Ribera Alta.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"igualtat@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7439,"Name":"Agència PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/agencia-pangea-oficina-datencio-a-les-persones-migrades-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/ko1dqwly/agencia-pangea-mancomunitat-de-la-ribera-alta.jpg","Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Agència PANGEA","Oficina d'Atenció a les Persones Migrades","Mancomunitat de la Ribera Alta","Diversitat","Cultura","Integració","Convivència"],"Goal":" Objectius: Fomentar la cohesió social a través de l’enfortiment de la convivència, la solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. Garantir la inclusió de la població immigrant en el sistema educatiu en plenes condicions d’igualtat, trencant les segregacions i discriminacions que hi poguera haver. I també garantir la inclusió de la població adulta, especialment de les dones. Garantir l’accés normalitzat de la població immigrant als serveis de protecció social. Facilitar la inserció sociolaboral de les persones immigrants i el retorn de les emigrades, especialment les persones joves. Garantir l’accés i l’atenció sanitària de la població migrant. Garantir l’accés a l’habitatge digne per part de la població migrant. Promoure accions de cooperació amb el teixit associatiu i el tercer sector per a promoure la convivència dels col·lectius que conviuen a la nostra comarca. Ningú naix odiant una altra persona pel color de la seua pell, la seua procedència o religió. La gent aprén a odiar i, si pot aprendre a odiar, també pot aprendre a amar. Nelson Mandela. ","Project":" Què és Pangea? Pangea és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que naix per a donar suport a la ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades. És un portal que s’adreça a tots els públics, des de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins a les persones nouvingudes a la comarca de la Ribera Alta, així com al públic en general, incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi En aquest portal posem a disposició de tothom la informació i els recursos de què disposem a la comarca per fer front a un dels canvis socials més importants del nostre temps: la nova composició social de la ciutat resultat dels fluxos migratoris dels darrers anys. Si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïm que el món siga un lloc apte per a elles. John F.Kenedy. ","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"pangea@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://diversitat.manra.org/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7447,"Name":"Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/oficina-comarcal-d-habitatge-och-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":"/media/qkoppv2l/oficina-comarcal-dhabitatge-ribera-alta.jpg","Program":[],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["OCH","Oficina Comarcal d'Habitatge","Mancomunitat de la Ribera Alta","Habitatge","Vivenda","Informació","Assessorament"],"Goal":"L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge. L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al ciutadà.","Project":"L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Mancomunitat de la Ribera Alta, des de la seva creació, s’ha anat reinventant i ha actualitzat les competències per tal de poder donar servei en matèria d’habitatge als ciutadans del nostre territori en funció de les seves necessitats. Aquesta oficina dóna informació d’ajuts per al lloguer, la rehabilitació d’habitatges i/o edificis, l’informe d’avaluació, entre altres, tant de les convocatòries que anualment publica la Conselleria d’habitatge com les que publiquen els consistoris amb aquesta finalitat. Ajuda en la tramitació de les sol·licituds per inscriure`s als Registres de sol·licitants d’habitatge tant de la Generalitat Valencia com els municipals, tràmit imprescindible si se vol optar a un habitatge. Ofereix Assistència, Assessorament legal i Intermediació destinat a les famílies que es troben en una situació complicada per fer front al pagament de la seva hipoteca. Aquest servei realitza intermediació amb les entitats bancàries en quan als deutes que tenen els usuaris, per poder arribar a un acord per al pagament de les quotes o bé la dació en pagament de l’habitatge. L’objectiu és evitar les subhastes i els desnonaments. Promou activitats de rehabilitació edificatòria i regeneració urbana del parc d’habitatges existent, especialment dirigides al ciutadans i als professionals del sector de la construcció. Amb el desenvolupament normatiu i reglamentari de la Llei 2/2017, de la Generalitat, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge treballem per la incorporació de noves solucions habitacionals i l’ampliació de l’oferta de vivenda que entre altres mesures contempla un servei dirigit als propietaris d’habitatges tancats que vulguin llogar-lo a les persones que necessiten trobar un pis a un preu més assequible que el de mercat lliure. Se’ls oferirà mediació, garanties i assessorament jurídic.","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"och@manra.org/ochalcudia@manra.org/ochcarlet@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://och.manra.org/es/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":7451,"Name":"Serveis Socials Generals i d’Ajuda a Domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":"http://xarxajove.info/programes/serveis-socials-generals-i-d-ajuda-a-domicili-de-la-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","Voluntariat","M'Importa"],"Centers":[{"Id":7180,"Name":"Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["Menys de 12","12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"0001-01-01","DateEnd":"0001-01-01","Schedule":"De dilluns a divendres de 8.00h - 15.00h.","Requirements":"","Tags":["Serveis Socials Generals","Ajuda a domicili","Mancomunitat de la Ribera Alta","Atenció","Recursos","Integració","Inclusió","Protecció social"],"Goal":"Els Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen atenció i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, problemes d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social per tal de cobrir les seues necessitats bàsiques. Aquest servei també ofereix ajuda a domicili per a les persones o famílies necessitades.","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142.","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"serveis_socials@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/serveis-socials/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5310,"Name":"Projecte Activitats de Fòrum Jove \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\". Mancomunitat de la Ribera Alta.","Url":"http://xarxajove.info/programes/projecte-activitats-de-forum-jove-relacions-sanes-bons-tractes-i-sexualitat-mancomunitat-de-la-ribera-alta/","Icon":null,"Program":["Oci Educatiu","M'Importa"],"Centers":[{"Id":5291,"Name":"PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta","Url":null}],"Resource":"Específic per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3431,"Name":"Educació en Valors","Url":null},{"Id":3639,"Name":"Participació","Url":null},{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":2083,"Name":"Altres","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Anual","Date":"2019-01-01","DateEnd":"2019-12-31","Schedule":"","Requirements":"","Tags":["Relacions sanes","Bons tractes","Sexualitat","PIJ Mancomunitat de la Ribera Alta","Joventut Ribera Alta","Joves Ribera Alta","Mancomunitat Ribera Alta","Ribera Alta"],"Goal":"El present projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" es dissenya partint de les necessitats de la població jove del territori i tenint en compte els interessos i les inquietuds que s’observen entre les i els joves en l’actualitat, concretament les persones joves de la Ribera Alta. El projecte compta amb l’organització de l’activitat de la I Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2019 “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat”, una activitat que es desenvolupa durant els dies 24 i 25 d’abril a l’alberg l’Assut d’Antella amb el col·lectiu dels corresponsals juvenils de la Ribera Alta, també denominat Alumnat Actiu, que són les i els joves que participen de manera activa als instituts del territori, per a la preparació del III Fòrum Jove de la Ribera Alta 2019, celebrat al municipi de Manuel el 4 de juliol, dintre del marc del projecte de joventut “Activitats de Fòrum Jove 2019”. El present projecte de joventut està dirigit a totes aquelles persones joves d'entre 14 i 17 anys que participen com a corresponsals juvenils i/o Alumnat Actiu als diferents municipis de la comarca de la Ribera Alta i que treballen de manera activa als instituts, així com a la població juvenil del territori de la Ribera Alta. El projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\" té com a objectiu principal i/o finalitat configurar les activitats de Fòrum Jove com un eix per a impulsar la participació de les i els joves de la zona de la Ribera Alta. El projecte es configura com una eina de treball indispensable, en el qual s’aconsegueix reunir a persones joves de tota la Ribera Alta, oferir espais de debat i diàleg per a treballar les polítiques públiques de joventut junt amb les administracions i incidir sobre els interessos, les problemàtiques, les demandes, les inquietuds que presenta la joventut en la actualitat.","Project":"Projecte Activitats de Fòrum Jove \"Relacions sanes, bons tractes i sexualitat\".","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org/joventut@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5505,"Name":"UPCCA de la Ribera Baixa (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Addictives)","Url":"http://xarxajove.info/programes/upcca-de-la-ribera-baixa-unitat-prevencio-comunitaria-conductes-addictives/","Icon":null,"Program":["M'Importa"],"Centers":[],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[{"Id":3643,"Name":"Salut","Url":null},{"Id":3642,"Name":"Xarxes Socials","Url":null},{"Id":2078,"Name":"Ciència, tecnología i TICs","Url":null}],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["12-17","18-23","24-29","Més de 29","Menys de 12"],"Profile":["Usuaris-àries","Usuaris-àries amb característiques especials","Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":"Diari","Date":"2019-06-16","DateEnd":"2022-11-24","Schedule":"De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.","Requirements":"","Tags":["Ribera Baixa","Joventut Ribera Baixa","Conductes addictives","Prevenció","Prevenció Conductes Adictives","Salut","Sanitat","UPPCA","Mancomunitat de la Ribera Baixa"],"Goal":"La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.","Project":"","Explanation":"Prevenció Escolar Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives. Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat. Formació i sensibilització a la comunitat educativa.   Prevenció Familiar Escoles i tallers de mares i pares. Assessorament, informació i orientació familiar.   Prevenció Comunitària Oferta d’oci alternatiu. Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.    Prevenció Laboral Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.   Servici d’Informació i Assessorament Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals. ","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"961717007","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"upcca@mancomunitatrb.es","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://lariberabaixa.es/upcca/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}},{"Id":5518,"Name":"Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT)","Url":"http://xarxajove.info/programes/curs-de-monitora-dactivitats-de-temps-lliure-educatiu-infantil-i-juvenil-mat/","Icon":"/media/lzyeecyh/curs-monitor-temps-lliure-mancomunitat-de-la-ribera.png","Program":["Oci Educatiu"],"Centers":[{"Id":5515,"Name":"Centre d'Associacions i Joventut de Turís","Url":null}],"Resource":"No específic però de molta utilització per a joves","Type":[],"TypeOE":[],"Scope":"Comarcal","OwnershipType":"Pública","Ownership":[],"ManagementType":"Directa: personal de l’Administració","Management":[],"Users":"0","Ages":["18-23","24-29","Més de 29"],"Profile":["Participants"],"Genre":["Home","Dona"],"Cost":"0","Action":"Continuada (més de 3 mesos)","Period":null,"Date":"2019-10-04","DateEnd":"2020-01-24","Schedule":"Divendres de 16:30 a 21:00. Dissabte de 9:30 a 14:00.","Requirements":"El termini d'inscripció serà des del 9 fins al 23 de setembre. Les persones interessades poden inscriure's a l'Ajuntament i/o a l'IES Turís, o enviar un correu a jalemany@manra.org. El preu és de 160 euros, amb la possibilitat de pagament fraccionat.","Tags":["Monitor/a de Temps Lliure","Oci Educatiu","Monitor/a","Oci i temps lliure","Mancomunitat de la Ribera","Turís","Centre d'Associacions i Joventut","Formació","Joventut","Ribera en Xarxa"],"Goal":"","Project":"","Explanation":"","Improvements":"","Images":null,"Documents":null,"Contact":{"Phone":"962414142","PhoneAlternate":"","PhoneMobile":"","Fax":null,"Email":"jalemany@manra.org","EmailAlternate":"","Web":null,"Link":"https://manra.org/joventut/","Twitter":null,"Facebook":null,"Instagram":null},"Resources":{"Workers":0,"VolunteersManTo29":0,"VolunteersManFrom30":0,"VolunteersWomanTo29":0,"VolunteersWomanFrom30":0}}]