Xarxa JoveOci Educatiu

JOVESTIU 2021 - RIBERA BAIXA

Ja tenim ací el 𝗝𝗢𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗨 2021 🏝 🌊 🌞 OCI EDUCATIU del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa

 

Ja tenim ací el 𝗝𝗢𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗨 2021 🏝 🌊 🌞

𝖣𝖾𝗌𝗉𝗋𝖾́𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝖾𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗏𝖺𝗎 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖺𝗋 𝗁𝖾𝗆 𝗍𝗋𝗂𝖺𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗌 𝗆𝖾́𝗌 𝗏𝗈𝗍𝖺𝖽𝖾𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖾𝗅𝗌/𝗅𝖾𝗌 𝗃𝗈𝗏𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖱𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺 𝖡𝖺𝗂𝗑𝖺.

📆𝖤𝗅𝗌 𝖽𝗂𝖾𝗌 14, 21, 27, 28, 29 𝗂 30 𝖽𝖾 𝖩𝗎𝗅𝗂𝗈𝗅 𝗁𝖾𝗆 𝗉𝗋𝖾𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗌 𝖽𝖾 𝗽𝗶𝘀𝗰𝗶𝗻𝗮 🏊🏻‍♀️, 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 🏎️, 𝗽𝗶𝗿𝗮𝗴𝘂̈𝗶𝘀𝗺𝗲 🚣🏽‍♂️, 𝗞𝗲𝗿 𝗔̀𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮 🥁, 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴, 𝗴𝗶𝗺𝗰𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗹𝗮𝘀𝗵 💦 𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗙𝗼̀𝗿𝘂𝗺 𝗝𝗼𝘃𝗲 👩🏽‍🤝‍👩🏼👨🏻‍🤝‍👨🏽

𝖲𝗂 𝗍𝖾𝗇𝗌 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 12 𝗂 18 𝖺𝗇𝗒𝗌 𝗂 𝗏𝗂𝗎𝗌 𝖺 𝖥𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗒, 𝖫𝗅𝖺𝗎𝗋𝗂, 𝖡𝖾𝗇𝗂𝖼𝗎𝗅𝗅, 𝖱𝗂𝗈𝗅𝖺, 𝖠𝗅𝖻𝖺𝗅𝖺𝗍, 𝖲𝗎𝖾𝖼𝖺, 𝖲𝗈𝗅𝗅𝖺𝗇𝖺, 𝖠𝗅𝗆𝗎𝗌𝗌𝖺𝖿𝖾𝗌, 𝖯𝗈𝗅𝗂𝗇𝗒𝖺, 𝖢𝗈𝗋𝖻𝖾𝗋𝖺 𝗈 𝖥𝖺𝗏𝖺𝗋𝖺, 𝗉𝗈𝗍𝗌 𝖯𝖠𝖱𝖳𝖨𝖢𝖨𝖯𝖠𝖱. 🧒 👦

𝖮𝖻𝗋𝗂𝗆 𝗅𝖾𝗌 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾𝗅 14 𝖺𝗅 21 𝖽𝖾 𝖩𝗎𝗇𝗒, 𝖺𝗆𝖻𝖽𝗈́𝗌 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗈𝗌𝗈𝗌 ⏳.

𝖯𝖾𝗋 𝖺 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗎𝗋𝖾'𝗍 𝗁𝖺𝗌 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗀𝗎𝗂𝗋 𝖾𝗅𝗌 𝗌𝖾𝗀𝗎̈𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗉𝖺𝗌𝗌𝗈𝗌:
1️⃣ 𝖣𝖾𝗌𝖼𝖺𝗋𝗋𝖾𝗀𝖺'𝗍 𝗅𝖺 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈́ 𝖾𝗇: www.lariberabaixa.es o www.linktr.ee/JoveRiberaBaixa
2️⃣ 𝖢𝖺𝗅 𝖾𝗆𝗉𝗅𝖾𝗇𝖺𝗋-𝗅𝖺 𝗂 𝗌𝗂𝗀𝗇𝖺𝗋-𝗅𝖺 🖊️
3️⃣ Adjunta 𝖿𝗈𝗍𝗈𝖼𝗈̀𝗉𝗂𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝖣𝖭𝖨 💳
4️⃣ 𝖯𝖾𝗋 𝖺 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈́ 𝖼𝖺𝗅 registrar-la 𝖽'𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝖽𝖺 a 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖱𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺 𝖡𝖺𝗂𝗑𝖺.

𝖢𝗈𝗆⁉️ 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝖲𝖾𝗎 𝖤𝗅𝖾𝖼𝗍𝗋𝗈̀𝗇𝗂𝖼𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖺𝗆𝖻 𝖼𝖾𝗋𝗍𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝗍 𝖽𝗂𝗀𝗂𝗍𝖺𝗅 𝗈 𝖺𝖼𝗎𝖽𝗂𝗇𝗍 𝖺 𝗅𝖺 𝖲𝖾𝗎 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖱𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺 𝖡𝖺𝗂𝗑𝖺 (𝖠𝗏. 𝖩𝗈𝗌𝖾 𝖬𝖺𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖲𝖭,𝖲𝗎𝖾𝖼𝖺) 𝗂 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖺𝗇𝗍 𝖾𝗅 𝗋𝖾𝗀𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝖼𝗂𝖺𝗅.

👉 𝖲𝗂 𝗍𝖾𝗇𝗌 𝖼𝖺𝗉 𝖽𝗎𝖻𝗍𝖾, 𝗉𝗈𝗍𝗌 𝖺𝖼𝗎𝖽𝗂𝗋 𝖺𝗅 𝖯𝗎𝗇𝗍 𝖽'𝖨𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝖩𝗎𝗏𝖾𝗇𝗂𝗅 𝖽𝖾𝗅 𝗍𝖾𝗎 𝗉𝗈𝖻𝗅𝖾 📣 𝗈𝗇 𝗅𝖾𝗌 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗇𝖺𝗆𝗂𝗍𝗓𝖺𝖽𝗈𝗋𝖾𝗌 𝗃𝗎𝗏𝖾𝗇𝗂𝗅𝗌 (𝖲𝖺𝗋𝖺 𝗂 𝖠𝗇𝖽𝗋𝖾𝖺) 𝗍'𝖺𝗃𝗎𝖽𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖺 𝖿𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈́. 𝖤𝗍 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗋𝖽𝖾𝗆 𝗅'𝗁𝗈𝗋𝖺𝗋𝗂 𝖽'𝖺𝗍𝖾𝗇𝖼𝗂𝗈́ 𝖺𝗅𝗌 𝖼𝖺𝗋𝗍𝖾𝗅𝗅𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺𝖼𝗂𝗈́.

𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝘀 𝘀𝗼́𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗱𝗲𝘀. 𝖫𝖾𝗌 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖾𝗌 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖺𝗋𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗋 𝗈𝗋𝖽𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗋𝖾𝗀𝗂𝗌𝗍𝗋𝖾 𝖽'𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗇 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖱𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺 𝖡𝖺𝗂𝗑𝖺.

𝖳𝖺𝗆𝖻𝖾́ 𝗉𝗈𝗍𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝖼𝗍𝖺𝗋 𝖺𝗆𝖻 𝗇𝗈𝗌𝖺𝗅𝗍𝗋𝖾𝗌 𝖾𝗇 📧 [email protected] o [email protected], i als telèfons:
📲 961717007 ext 2010
📲 679329514
📲 638718791

𝗧𝗲𝗻𝗶𝗺 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗲𝘀 𝗴𝗮𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗿-𝗻𝗼𝘀, 𝗶 𝘃𝗼𝘀𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘀? 𝖳'𝖾𝗌𝗉𝖾𝗋𝖾𝗆 🧡

www.lariberabaixa.es
JOVESTIU 2021 - RIBERA BAIXA JOVESTIU 2021 - RIBERA BAIXA