Xarxa JoveM'Importa

Prova del curs acadèmic 2022-2023 perquè les persones de més de vint anys puguen obtindre el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat, per als dies 30 i 31 de març i 1 d'abril de 2023, la prova del curs acadèmic 2022-2023, perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre el títol de Batxiller en la Comunitat Valenciana.

La realització dels exercicis dels quals consta la prova es realitzarà, en tres dies consecutius i de manera simultània, en instituts d'Educació Secundària autoritzats per a impartir ensenyaments de Batxillerat en règim nocturn o a distància. Els centres que actuen com a seus dels diferents tribunals en cada demarcació territorial són:

  • Direcció Territorial d'Alacant: IES Platja Sant Joan d'Alacant.
  • Direcció Territorial de Castelló: IES Politècnic de Castelló.
  • Direcció Territorial de València: IES Lluís Vives de València.

Aquesta prova es compon de huit exercicis.

Inscripcions:

El termini per al compliment de la sol·licitud d'inscripció a la prova i per a la seua presentació començarà el dia 9 de gener i finalitzarà el dia 24 de gener de 2023.

Les persones interessades a participar hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció (annex I) i presentar-la juntament amb l'annex I.A, I.B o I.C segons la modalitat de Batxillerat triada, i de sol·licitud d'equivalències.

Les sol·licituds estaran disponibles en l'espai de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través de la pàgina web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16176

Per a la inscripció a la prova les persones aspirants han d'abonar la taxa corresponent. El document model per al pagament de la taxa estarà accessible en la pàgina web:
https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu046-9777

L'import de la taxa serà el següent:

  •  Matrícula ordinària: 20,13 euros.
  •  Família nombrosa de categoria general o família monoparental de categoria general: 10,07 euros.
  •  Família nombrosa de categoria especial o família monoparental de categoria especial: 0,00 euros.
  •  Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 10,07 euros.

Les sol·licituds d'inscripció, així com la resta de documentació, es presentarà de manera:

En tots els casos, adreçat a la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de la província de realització de la prova.

Per a agilitzar el procediment d'inscripció i de gestió de la prova, el tràmit de presentació d'instància i documentació adjunta s'haurà de realitzar preferentment en la seu de la Direcció Tterritorial d'Educació en què es desitge realitzar la prova:

  • Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant. Carrer de Carratalà, 47, 03007 Alacant.
  • Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló. Avinguda de la Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana.
  • Registre de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València. Carrer de Gregorio Gea, 14, 46009 València.

 

+ Info