Xarxa Jove

CONVOCATÒRIA D'AJUDES ELX EMPRA 2020.

14 de setembre 2020
L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la contractació de persones desocupades, així com fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació laboral a jornada completa i la transformació de contractes laborals temporals en indefinits, i impulsar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, tot això circumscrit al municipi d'Elx.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 46 de 06/03/2020.

Termini de Presentació: fins al 14 de setembre de 2020.

Text complet pot consultar-se en la Bases de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. BDNS(Identif.):498716.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/06_46/2020_002395.pdf