Xarxa JoveM'Importa

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PROGRAMES CULTURALS 2021

Extracte acord Junta Govern Diputació Castelló 16/02/2021 pel qual es convoquen subvencions per a programes culturals 2021

Primer. Beneficiaris:
Associacions culturals de la província de Castelló, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, degudament inscrites en
el Registre d'Entitats Culturals de la Diputació Provincial de Castelló, amb anterioritat a la publicació del present extracte en el
BOP.
Segon. Finalitat:
Regular la concessió de subvencions amb destinades a la realització de programes o activitats culturals durant l'exercici
2021.
Tercer. Bases reguladores:
Concreció dels aspectes generals regulats en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Castelló i els seus
Organismes Autònoms per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a associacions culturals per a la
realització de programes culturals 2021, publicades en el BOP de Castelló núm. 21 de data 18 de febrer de 2021.
Quart. Import:
L'import de la convocatòria és de 300.000,00 €.
La dotació econòmica de cada ajuda concedida no superarà la quantia de 5.000,00 €, no superant en cap cas el seu import un
quantia equivalent al 50% del pressupost de despesa de l'activitat, sent la despesa subvencionable del 100% de les subvencions concedides.
Cinqué. Sol·licituds:
Només s'admetrà la via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació de Castelló, a la qual podrà accedir a través del
següent enllace https://dipcas.sedelectronica.es/
Sisé. Termini de presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini d'un mes des de l'endemà al de la publicació del present extracte de la convocatòria en el BOP.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/boletin.do