Xarxa Jove

PROGRAMA DE “SUBVENCIONS ELX EMPRÉN 2020”.

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les empreses privades situades en el municipi d'Elx, qualsevol que siga la seua forma (persones físiques, jurídiques o comunitat de béns) que reunisquen els requisits recollits en la Convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm.: 13/03/2020.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 30 de setembre de 2020.

Lloc de presentació: Per la seu electrònica, per duplicat en el registre general de l'Ajuntament d'Elx.

Text complet convocatòria: Base Dades Nacional Subvencions. BDNS(Identif.):499644.

Més informació:
Per a informació, formularis de sol·licitud i altra documentació, els interessats poden dirigir-se a l'Oficina Municipal per a la Iniciativa Emprenedora (C/ Fira, 18. Tfno: 966.65.82.00; [email protected]). Així mateix, estaran disponibles en la pàgina Web municipal: www.elcheemprende.com

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/13_51/2020_002679.pdf