Xarxa Jove

Proves obtenció directa títol de Batxiller persones majors de 20 anys a la CV

Prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Inscripció en la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Requeriments:

1. Haver complit, com a mínim, vint anys l'any natural de la convocatòria per a la qual es matriculen.
2. No estar matriculat en ensenyaments de Batxillerat en cap dels règims, ordinari diürn, nocturn o a distància, en el moment d'efectuar-ne la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener del curs acadèmic en què es faça la prova.
3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o itineraris, ni estar en possessió de cap titulació declarada equivalent als efectes acadèmics.
4. Per a la inscripció i realització de la prova les persones adultes participants han d'acreditar-ne la identitat a través de qualsevol d'aquests documents en vigor: document nacional d'identitat (DNI), targeta d'identitat d'estranger o NIE, passaport, visat d'estudis o document oficial que acredite fefaentment la identitat i l'edat de la persona. En el cas de les persones participants estrangeres residents, aquestes han de presentar el certificat d'empadronament acreditatiu de la residència.
5. Haver efectuat l'abonament de la taxa corresponent a aquesta prova.

Termini:

Del dia 18 de gener fins al dia 1 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

 

+Info