Xarxa JoveM'Importa

SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M. DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT PER A l'ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT DE GÈNERE.

31 de març 2020
La finalitat d'aquestes ajudes és assistir i cooperar amb els municipis en la incorporació de l'òptica de la igualtat de gènere en tot el desenvolupament de les seues polítiques públiques locals.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 47 de 09/03/2020.

Termini de sol·licitud: 15 dies hàbils des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Presentació sol·licitud: Exclusivament per mitjans electrònics. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la *Diputaciónaccesible en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/.

Quantia: Les ajudes podran aconseguir fins al 100% de l'import sol·licitat com a subvenció, sempre que no supere el límit de 2.000 euros.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/03/09_47/2020_002437.pdf