Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

XX CONCURS CARTELL ANUNCIADOR "DIA DE LA DONA 2020" CARCAIXENT

03 de febrer 2020

L’Ajuntament de Carcaixent convoca concurs per a la realització del cartell anunciador dels actes al voltant del Dia Internacional de la Dona que se celebraran al mes de març de 2020.


BASES PROVISIONALS

OBJECTE
L’objecte d’este concurs és confeccionar el cartell que anunciarà i promocionarà els actes al voltant del Dia Internacional de la Dona del mes de març de 2020 a Carcaixent.


PARTICIPANTS
Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen.


PREMI
El concurs estarà dotat d’un únic premi de 400 euros. La dotació del premi estarà subjecta a la normativa fiscalvigent i es pagarà de l’aplicació pressupostària «Concurs Cartell Setmana de la Dona» del pressupost de l’Ajuntament de Carcaixent de l’exercici 2020.


TERMINI D’ADMISSIÓ
El termini d'admissió d'originals comença a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP i finalitza de forma improrrogable el dilluns 3 de febrer de 2020 a les 15:00h.


CONDICIONS TÈCNIQUES
Els cartells podran realitzar-se en tècnica lliure. En el cas que el cartell no estiga dissenyat de forma artesanalsinó per ordinador, esfarà preferiblement en format digital TIFF.
Les obres seran presentades sobre un suport rígid que faça factible exposarles. Les dimensions no podran superar els 50 cm X 70 cm. En els cartells dissenyats per ordinador, i de forma ben visible, haurà de figurar: 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. CARCAIXENT 2020

En els cartells dissenyats de forma artesanal serà opcional, a criteri de l’artista, que figure el text 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA CARCAIXENT 2020. En tot cas, l’organització s’encarregarà de fer la posterior inserció del text en impremta. També, ha d’haver-hi suficient espai lliure per a la inserció dels logotips oficials.

PRESENTACIÓ
Els cartells portaran en el revers el lema de l’obra. S’adjuntarà un sobre tancat (per tal de garantir l’anonimat de l’autoria) en què es farà constar, fora, el lema del cartell i, en l’interior, les dades personals: adreça, telèfon i fotocòpia del DNI. Els cartells es presentaran al departament de Cultura, ubicat en Plaça Major, 9- 2n (dalt del jutjat), de dilluns a divendres d’11 a 15 hores.

JURAT
El Jurat serà designat per l’Ajuntament de Carcaixent i estarà format per:
- com a mínim, dos professionals de l’art.
- dos persones responsables polítiques de les àrees implicades en la programació dels actes al voltant del Dia Internacional de la Dona, Igualtat i Cultura.
- la tècnica de l'Àrea d'Igualtat, coma responsable de l’organització del programa d’activitats.
- com a secretària, la tècnica de l’Àrea de Cultura.


El jurat en valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora i informativa com a cartell del Dia Internacional de la Dona.
El fet de presentar-se al concurs suposa la total acceptació de les bases. El cartell premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Carcaixent per a la seua reproducció, que serà distribuïda pel municipi i pels seus voltants amb motiu del 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
L’Ajuntament de Carcaixent es reserva la possibilitat de programar una exposició amb les obres presentades si, al seu parer, es considera oportú, en les dates al voltant del Dia Internacional de la Dona. Per això mateix, les obres presentades es podran retirar a partir del 16 de març i fins al 30 d’abril.

http://www.carcaixent.es/va
XX CONCURS CARTELL ANUNCIADOR "DIA DE LA DONA 2020" CARCAIXENT