Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella.

01 de gener 2020
31 de desembre 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Xirivella
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Xirivella
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Ocupació
  • Ocupació
 • Estatal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
15
Edat
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 11 a 14h

Requisits
- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. - Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. - Tener más de 16 años y menos de 30 años. - No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud. - Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.
Informació
Objectiu

Ajudar a joves en cerca d'ocupació que no es troben en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o alié, i vulguen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral.

Projecte

El Servei de Informació Juvenil (SIJ) del Centre Jove de Xirivella és part del programa coordinat pel INJUVE, per a apropar la Garantia Juvenil als seus destinataris.

Explicació dels detalls del recurs

GJ està enfocada al fet que tots els joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació, puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenent o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats. La recomanació europea que va establir el programa, requereix que cada jove puga rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seua inscripció.

A tal fi es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a la disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella. SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella. SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella. SIJ + Garantia Juvenil 2020. Xirivella.