Avís legal

Propietat intel·lectual

Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Reservats tots els drets.
Tota la informació continguda en este web, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA script o JSP constitueixen una obra la propietat intel·lectual de la qual pertany a l'Institut Valencià de la Joventut.

Els usuaris d'Internet que accedisquen a este web poden visualitzar la informació que hi haja i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, i també utilitzar la informació continguda en el web sempre que n'esmenten la font: "Font: servidor web de l'Institut Valencià de la Joventut: "www.ivaj.es"

Es prohibeix, en canvi, que els elements reproduïts siguen cedits posteriorment a tercers o que s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local, i també que es modifiquen i/o que es comuniquen públicament, excepte autorització expressa de l'Institut Valencià de la Joventut.

Limitació de responsabilitat

La informació que conté este web la facilita l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en compliment del que preveu l'article 35 apartat g) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d'acord amb les competències que l'article 2 del Decret 131/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, per a l'ordenació del sistema d'informació administrativa al públic, reconeix els diferents organismes de la Generalitat Valenciana per tal d'ordenar i difondre informació administrativa relativa als procediments de la seua competència.

La documentació continguda en el web de l'Institut Valencià de la Joventut s'ofereix per tal de facilitar l'accés dels ciutadans al coneixement de les activitats i iniciatives d'este organisme. En els casos en què es reproduïsquen disposicions publicades en diaris o butlletins oficials, llur text imprés prevaldrà sobre la versió en línia presentada en esta web.

Les indicacions sobre els tràmits administratius, terminis i llocs de presentació de documents relatius a procediments convocats per l'Institut Valencià de la Joventut no tenen necessàriament caràcter exhaustiu, complet, exacte ni actualitzat. Si hi ha diferències entre les esmentades indicacions i les bases contingudes en les normes reguladores dels procediments, s'atindrà a allò que disposen estes últimes, per la qual cosa l'Institut Valencià de la Joventut no assumeix cap responsabilitat ni obligació pel que fa a les dites diferències.

L'Institut Valencià de la Joventut no assumeix tampoc cap responsabilitat quant a la informació que hi haja fora d'este web. L'existència dels enllaços que apareixen en esta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet. L'Institut Valencià de la Joventut no respon del resultat que s'obtinga a través dels susdits enllaços d'hipertext.

Política de privacitat

Les dades personals facilitades a través dels formularis d'este web o mitjançant missatges de correu electrònic no seran incorporades a cap fitxer. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per tal d'atendre les consultes formulades pels ciutadans. Pot donar-se la circumstància que algunes dades ja estiguen incorporades als fitxers de dades de caràcter personal de titularitat de l'IVAJ degudament notificats a l'Agència de Protecció de Dades, i de l'existència dels quals les persones afectades hagen sigut informades en els termes que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En este últim cas, la persona interessada té dret a accedir a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.