Ajudes per a llibres de text i material didàctic Picassent

Característiques
Tipologia
  • Estudi
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 60 €
Destinataris
Edat
  • Menys de 12
Entitat que l'atorga
Informació

1.- Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes, les mares i pares, representants o
tutors legals, de l'alumnat del 2n cicle d'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys),
empadronat en el municipi de Picassent, a la data de publicació de la convocatòria,
matriculat en centres docents sostinguts amb fons públics o en Centres d'Educació
Especial.
2.- L'adquisició de la condició de beneficiari d'aquestes ajudes requereix a més, el
compliment dels següents requisits generals:
2.1.- No estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13, 2 i 3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que inhabiliten
per a tindre la condició de beneficiari de la subvenció.
2.2.- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la
Seguretat Social.
2.3.- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament
de Picassent.
2.4.- No tindre pendent de justificació, fora de termini, cap subvenció
concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Picassent.
3.- Atesa la naturalesa de l'ajuda, de conformitat amb l'article 13.2 de de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, es dispensa del requisit d'estar
al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, en aquells casos en què
concórreguen condicions socioeconòmiques especials, amb un informe previ dels Serveis
*Ajuntament de Picassent – 46220 Picassent (València)
Tel. 96 123 06 90 – Fax 96 124 00 33 – www.picassent.es
Socials de l'Ajuntament.
4.- La comprovació del compliment del requisit d'empadronament de l'alumnat s'efectuarà
d'ofici per l'Ajuntament.
5.- La comprovació del requisit de la matriculació de l'alumnat en centres educatius
situats a Picassent, s'efectuarà per l'Ajuntament, sol·licitant als centres escolars el
llistat d'alumnes matriculats en cada curs escolar.
6.- L'acreditació dels requisits establits en les lletres 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 es realitzarà
mitjançant declaració responsable.

Temps que es tarda a rebre l'ajuda
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de dos mesos comptats des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds.