Subvencions lloguer habitatge

01 de gener 2020
Característiques
Tipologia
  • Habitatge
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
  • 100 €
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Les presents bases tenen per objecte regular el règim d'ajudes que concedix l'Ajuntament d'Almussafes destinades a subvencionar parcialment el cost del lloguer de la vivenda arrendada, per a facilitar l'accés a la vivenda habitual i permanent de les persones que, complint els requisits establits en la bases quarta i cinquena, siguen arrendataris de la vivenda, ubicada en la zona urbana del terme municipal d'Almussafes durant el període comprés entre l'1 /10 de 2018 i el 30/9
  • 1
Entitat que l'atorga
Informació

1.- Tindrà la consideració de beneficiaris de la subvenció les persones que es troben en lasituació que legitima la seua concessió.

2.- Podran obtindre la condició de beneficiari les persones en què concórreguen lescircumstàncies previstes en les presents Bases Reguladores, i en tot cas les següents:

A) Del sol·licitant:

2.1. Les persones físiques majors d'edat, d'entre 18 anys complits o menors emancipats a la data de presentació de la sol·licitud i 35 anys (nascuts en 1984) complits durant l'any2018. Els sol·licitants nascuts l'any 1983 podran optar a la subvenció corresponent al període entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2018.

2.2. Ser titular d'un contracte d'arrendament formalitzat en els termes de la Llei 29/1994,de 24 de desembre, d'Arrendaments Urbans, la duració dels quals siga com a mínim d'1any.

2.3. Que la vivenda arrendada constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o persones arrendatàries.

2.4. El/els sol·licitant/s ha de ser un/s dels membres de la unitat de convivència

2.5. El/els jove/s arrendatari/s han d'estar empadronats en el municipi d'Almussafes amb una antiguitat mínima d'un any, terme a partir del qual es computaran els arrendaments subvencionables.En el cas que els arrendataris foren 2 o més persones(unitat de convivència, matrimonis, parelles d'unió de fet, grup de jóvens), i els altres membres no compliren la ressenyada condició d'antiguitat, hauran d'estar empadronats en el municipi amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.Es podrà eximir d'este requisit (un any d'empadronament)

a:Els sol·licitants procedents de Cases d'Acollida de Dones Maltractades, Cases Refugi o anàlogues, sol·licitants amb menors a càrrec en greu situació socioeconòmica, previ document oficial que acredite la dita situació.

Als antics residents que s'hagen vist obligats a abandonar el municipi després d'haver residit en ell un temps continuat no inferior a 10 anys, per motius laborals,o d'estudis del sol·licitant, i desitgen retornar al mateix.

2.6. Que entre l'arrendador i/o propietari i l'arrendatari o qualsevol membre de la unitat de convivència, no existisca relació de parentiu fins al quart grau de consanguinitat o afinitat,inclusivament. Així com que no siga sòcia o participe de la persona o entitat arrendadora.

2.7. Que cap dels arrendatari/s o qualsevol membre de la unitat de convivència siguen propietaris o estiguen en possessió d'un dret real d'ús i gaudi d'una altra vivenda que es trobe en un ràdio de 50 km de la localitat i que reunisca les degudes condicions per a ser habitada, d'acord amb el que establix la legislació vigent.

Temps que es tarda a rebre l'ajuda
El termini màxim per a resoldre, notificar i publicar les subvencions concedides no podrà excedir 6 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. Transcorregut el dit termini sense haver notificat cap resolució, per part de l'administració, s'haurà d'entendre que ha sigut denegada tàcitament.