Ministeri d'Educació: Beques per a estudiants del curs acadèmic 2023-2024

27 de març 2023
17 de maig 2023
Característiques
Tipologia
 • Estudi
Beneficiaris
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

 

 

El Ministeri d'Educació convoca beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2023-2024, cursen ensenyaments postobligatoris.

Beneficiaris

 Els i les estudiants que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar, que complisquen els requisits d'aprofitament acadèmic i es troben cursant algunes dels següents ensenyaments.

Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitàries:

 • Primer i segon cursos de batxillerat.
 • Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els estudis de formació professional realitzats en els centres docents militars.
 •  Ensenyaments artístics professionals.
 • Ensenyaments esportius. 
 • Ensenyaments artístics superiors. 
 • Estudis religiosos superiors. 
 • Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats ensenyaments de formació professional. 
 • Cicles Formatius de Grau Bàsic.

Ensenyaments universitaris del sistema universitari espanyol cursades en centres espanyols:

 •  Ensenyaments universitaris conduents a títols oficials de grau i de màster, inclosos els estudis de grau i màster cursats en els centres universitaris de la defensa i de la guàrdia civil, així com els cursats en el Centre Universitari de Formació de la Policia Nacional, O.A.
 • Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
 •  Complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de grau. No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Termini

La sol·licitud s'haurà d'emplenar mitjançant formulari i per via telemàtica, a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i formació professional. 

Una vegada emplenada la sol·licitud, haurà de ser signada per les persona interessada o el seu o la seua representant legal en el cas de ser menor de 18 anys amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per la seu electrònica.

El termini per a presentar la sol·licitud de beca tant per a estudis universitaris com no universitaris serà des del dia 27 de març de 2023 fins al 17 de maig de 2023, a les 24,00 hores.

+Info

Sol.licitud