Xarxa JoveM'Importa

AJUDES PER A L'ESTUDI (ADAP) DE MASSANASSA

L'Ajuntament de Massanassa trau aquesta convocatòria d'ajudes per al desenvolupament acadèmic i professional dels estudiants del municipi, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament en la seua formació i avanç professional, reduir l'impacte d'aquest tipus de despesa en les economies familiars i garantir la igualtat d'accés a l'ensenyament i recursos. L'Ajuntament ha apostat fermament per la realització d'un procés de transformació, encaminat a millorar les ajudes de transport que es venien gestionant, ampliant d'aquesta manera, la cobertura de les necessitats que precisen els estudiants durant la seua etapa acadèmica, i recolzant en les despeses generals i específiques dels quals deriva la formació que cursen, arribant a cobrir una quantia de fins a 300€.
Es consideraran despeses subvencionables:

1. Despeses d'equipament general:
  • Material fungible.
  • Material informàtic tal com: Ordinador Portàtil, de sobretaula, Tablet, etc. (En cap cas es considerarà deduïble l'adquisició d'un telèfon mòbil).
2. Despeses específiques:
  • Adquisició de llicències de programes.
  • Equipament i material específic directament relacionat amb la formació cursada.
  • Taxes de matrícula efectivament abonades
  • Una altra formació específica directament relacionada amb la formació cursada
 
De les factures i documents acreditatius de la despesa ha de deduir-se de forma certa que es relacionen amb les despeses detallades.
 
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del següent dia a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina web municipal i fins al 31 de juliol de 2021.

Les sol·licituds es presentaran a través del registre general de l'Ajuntament de Massanassa i en tot cas, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
https://va.massanassa.es/ver/2637/Educaci%C3%B3--Ajudes-ADAP-Municipals.html