Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

VI EDICIÓ DEL CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA “CIUTAT D'ORIHUELA”, 2021 DINS DE LES IV JORNADES FOTOGRÀFIQUES “FOTORÀPID 2021”.

Podran participar en aquest concurs les persones majors d'edat amb nacionalitat espanyola i residents a Espanya. Els participants hauran de declarar responsablement no trobar-se incursos en cap de les prohibicions per a percebre subvencions establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, així com que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions. .

El termini de recepció de les fotografies serà a partir de l'endemà al de la
publicació de l'extracte de la Convocatòria del Concurs en el Butlletí Oficial de la
Província d'Alacant i fins a les 23.59 hores del dia 29 d'agost del present any.
Qualsevol fotografia rebuda després de l'hora indicada no serà acceptada.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/07/12_129/2021_008213.pdf