Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • Altres
  • Municipal
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Sexe
  • Home
  • Dona
Perfil
  • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

La societat ondense sempre ha treballat de forma desinteressada en pro d'una societat més justa a través del seu teixit associatiu. Les molt variades pràctiques de voluntariat posen de manifest aquesta riquesa participativa i la necessitat de polítiques públiques que les potencien, on estiguen inclosos tots els actors socials de l'àrea de voluntariat.
Tenint en compte la importància de l'acció voluntària i amb l'objectiu de promoure l'acció social dels i les ondenses potenciant i ampliant la xarxa existent, l'Ajuntament d'Onda activa aquest ambiciós programa municipal de voluntariat com a eina capaç de canalitzar i estimular aqueixa consciència solidària entre els nostres conciutadans. Unim les nostres forces en un projecte comú, la solidaritat d'un poble, VOLUNTARIAT PER ONDA.

Explicació dels detalls del recurs

VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.
-Programa d'acompanyament: acompanyament de majors, suport documental (a immigrants, víctimes de violència de gènere, absentisme escolar, mesures judicials al mig obert, etc.)
-Programa d'acció social: voluntariat en el Centre de Dia municipal, campanyes de sensibilització social, projectes d'acció social, reflexologia, *reiki, informàtica per a majors, etc.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL:Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.
-Programa de conservació ambiental: cura de camins i sendes, identificació de zones d'abocament, etc.
-Programa d'educació ambiental ECOEDUCANDO: campanyes de sensibilització, xarrades informatives, activitats amb escolars, etc.
-Onda en ruta: excursions informatives guiades, espeleologia, etc.

VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat.

-Cultura per a tots: acompanyament de persones amb discapacitat (mobilitat reduïda, ceguesa, sordesa...), col·laboració i suport en activitats culturals, etc.
-Difonem la biblioteca: servei de "Biblioteca a casa", campanyes de promoció de la lectura, suport a la lectura, etc.
-La biblioteca, la teua escola: cursos de lectoescriptura, cursos d'alfabetització informacional, etc.
-Records d'Onda: creació i transcripció d'un fons sonor amb entrevistes a gent del poble i especialistes.
-La biblioteca ix a llegir: servei de lectura individual/col·lectiva a domicili o en centres/espais específics del municipi.
Onda i el seu patrimoni: acompanyament durant les visites als diferents museus de la nostra població.

VOLUNTARIAT DEPORTIU:Contribueix a la cohesió ciutadana i social sumant els valors propis del voluntariat a aquells altres inherents a l'esport. És una aposta decidida per fomentar la dimensió comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en qualsevol de les seues manifestacions.
-Esport actiu: suport en activitats esportives (zones de pas, senyalització, avituallaments, repartiment de dorsals, etc.).
-Esport, joc i tradició: activitats d'oci i temps lliure dirigides a fomentar l'esport i donar a conéixer els jocs tradicionals de la nostra comunitat.

VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.
Educant en seguretat: col·laborar en la seguretat viària en els horaris d'entrada i eixida dels centres; fomentar i col·laborar en campanyes d'educació viària per a escolars, etc.
Aprén a aprendre: escola de pares, cursos de cuina, lectoescriptura (majors, immigrants...), informàtica, *LUDITEMPO: aprenem jugant, etc.

VOLUNTARIAT SOCIOSANITARIO:Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.
Educant en salut: programes d'envelliment actiu, tallers de memòria, mobilitat funcional, campanyes/cursos d'educació per a la salut, etc.

VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE:Activitats que fomenten el desenvolupament social del municipi i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.
Festes i tradicions: col·laboració en els diversos actes tradicionals de la nostra població.
Onda i el seu llegat: suport en activitats que donen a conéixer el nostre llegat cultural (Fira de San Miguel, Fira medieval, campanyes/cursos sobre el centre històric d'Onda, ambientació temàtica i embelliment de la zona...).

VOLUNTARIAT COMUNITARI:Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.
Onda participa: grups de discussió, cursos d'economia domèstica, xarrades informatives sobre temes d'interés social, econòmic i productiu (factures, telefonia, delinqüència, colps de calor...), tutories per a nous emprenedors (economia, màrqueting, etc.).

VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL: Col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les actuacions que es determinen pel Sistema nacional de Protecció Civil, sense perjudici del deure dels ciutadans en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitat pública, com a expressió i mig eficaç de participació ciutadana en la resposta social a aquests fenòmens, en els termes que establisquen les normes aplicables.

Elements aprofitables detectats

se ha elaborat una guia del voluntariat a on estan contemplats tots els programes de voluntariat que se estan duent a terme en el municipi d'onda amb els seus objectius i totes les associacions amb les cuals es pot col.laborar.

http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Voluntariado/castellano.pdf

 

 

Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda Programa Municipal de Voluntariat per Onda