Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Ocupació
  • Idiomes
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
5
Edat
 • 12-17
 • 24-29
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Despesa total anual
0 €
Temporalitat
Dates
 • Del 22 de juny 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

De 10:00 a 12:00