Beques de la Generalitat per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència.

01 de juny 2023
31 de desembre 2024
Característiques
Tipologia
  • Altres
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Entitat que l'atorga
Informació

 La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives  convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Infància i Adolescència.

Tres beques de dotze mesos de duració per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana, a partir de 2023, en les següents matèries:

  1. Una beca per a una persona llicenciada o graduada en Dret, a fi de realitzar pràctiques en matèria de procediments administratius i jurídics de prevenció, protecció i promoció de drets de la infància i l'adolescència.
  2. Dues beques per a persones llicenciades o graduades en Psicologia, a fi de realitzar pràctiques en matèria de promoció de la criança positiva i del bon tracte a la infància, de protecció enfront del maltractament infantil, de responsabilitat penal de persones menors d'edat, així com foment de la participació infantil, sensibilització i promoció dels drets de la infància i adolescència


Beneficiaris

Persones residents en la Comunitat Valenciana que no siguen majors de 35 anys i estiguen en possessió del títol oficial que s'especifica en l'objecte de la beca, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la conclusió dels estudis conduents a la seua obtenció.

S'exclou a qui haja gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos i a qui estiga gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la seua finalització.

Dotació

 La dotació màxima total de la beques per a l'exercici 2023 és de 11.008,53 euros i per a l'exercici 2024, de 33.025,59 euros
 La quantia bruta mensual inicial de cada beca serà de 1.165,08 euros mensuals bruts.


 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 15 de juny.

Les sol·licituds es presentaran preferentment en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es 

Les persones interessades hauran de presentar juntament amb la sol·licitud únicament un currículum amb la informació que s'especifica en la convocatòria.

+Info

Extracte de la Convocatória