Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Crevillent
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Crevillent
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Oci de consum
  • Salut
  • Xarxes Socials
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

Dilluns, dimecres i divendres: de 11:00h a 14:00h.

Informació
Objectiu

Tal com el seu nom indica la seua funció principal és la prevenció de les conductes addictives. Sent obligació de la *UPCCA dinamitzar a tots els agents socials per a aconseguir els objectius proposats. Els seus objectius són:

 • Coordinar totes les actuacions que en la nostra localitat es realitzen en l'àrea de prevenció.
 • Mobilitzar i donar participació als diferents organismes que tenen funció social, educativa, sanitària, de control d'ordre públic, etc, a l'objecte que des de la seua àrea realitzen una labor preventiva.
 • Facilitar formació adequada als diferents agents socials que puguen tindre un paper en l'àrea de prevenció (educadors, metges, professors, equip de programa específic, policies locals, voluntariat social, etc.) a fi de que les campanyes de prevenció siguen accions continuades.
 • Promoure campanyes puntuals i adherir-se a les campanyes que des d'altres organismes es promoguen en salut comunitària. Amb això es pretén unificar esforços, estendre el missatge a la totalitat de la població, aconseguint que les accions en l'àrea de prevenció d'addiccions deixen de ser campanyes puntuals i aïllades, d'elevada difusió en mitjans de comunicació i llunyans a la realitat concreta de la població a la qual van dirigides i es convertisquen en accions continuades, amb missatges clars, senzills, directes i transmesos en el moment adequat, a demanda d'aquesta mateixa població, pels agents socials mes pròxims a la seua realitat soci-educativa i sanitària.
 • Desenvolupar l'ús de les xarxes socials com a mitjà de fer arribar els missatges de promoció de la salut a la població.
 • Supervisar i/o aplicar els programes de prevenció en els centres educatius.
 • Redacció i aplicació del Pla Municipal de Drogodependències.
 • Col·laborar amb la resta de departaments per a la consecució dels objectius de prevenció marcats.
 • Gestionar la sol·licitud i justificació de la subvenció que la Conselleria de Sanitat concedeix per al funcionament i manteniment del servei.
 • Realitzar la memòria de programes i l'avaluació de resultats.
Explicació dels detalls del recurs

Els àmbits d'actuació poden ser múltiples, havent d'adequar els objectius i accions a les peculiaritats de cadascun d'ells:

 • Escolar: per considerar-se l'espai idoni per al desenvolupament d'activitats i recursos, dirigits a implicar a tota la comunitat educativa (professors, alumnes i pares).
 • Familiar: per constituir el context primari en el qual s'inicia la socialització de l'individu i el seu desenvolupament social, emocional i cognitiu.
 • Comunitari: per ser el lloc de trobada i participació ciutadana.
UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives). Crevillent