Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • D’enfortiment del teixit associatiu
  • Voluntariat
  • Participació
  • Educació en Valors
  • MedioAmbient
  • Mobilitat
  • Idiomes
  • Salut
  • Esport
  • Altres
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Informació
Objectiu

El Programa de "Voluntariat Jove" del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta, té com objectiu donar suport a l'associacionisme i al voluntariat, dotant d'instruments eficaços a les organitzacions no lucratives que els proporcione una millora en la capacitació tant dels seus professionals contractats i responsables com del personal voluntari per a dur a terme les seues finalitats estatutàries de manera més eficaç i eficient.

El programa promou la realització de projectes i activitats comarcals que versen sobre el voluntariat (de tipus mediambiental, social, comunitari, sociosanitari, cultural, educatiu, oci i temps lliure, etc.), amb el propòsit d'implicar a les generacions més joves de la comarca en tots aquells àmbits o aspectes de la seua vida que els afecten, tant a nivell personal com a nivell de societat, i contribuir a la creació d'una xarxa comarcal de treball per al foment del voluntariat juvenil a la Ribera Alta. 

Projecte

VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL: Accions de protecció i recuperació de la naturalesa, d'educació i sensibilització mediambiental, protecció dels animals i uns altres que contribuïsquen a protegir, conservar i millorar el medi ambient.

VOLUNTARIAT SOCIAL: Intervenció directa en les persones i la realitat social enfront de situacions de vulneració, privació o falta de drets o oportunitats per a aconseguir una millor qualitat de vida i una major cohesió i justícia social.

VOLUNTARIAT COMUNITARI: Promou la participació amb un major poder de decisió i iniciativa, dirigida a resoldre els problemes i exigir més qualitat de vida en els espais vitals més pròxims. Vertebra una societat solidària, activa, crítica, compromesa i corresponsable.

VOLUNTARIAT CULTURAL: Promou i defensa el dret d'accés a la cultura i, en particular, la integració cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la identitat cultural, la defensa i salvaguarda del patrimoni cultural i la participació en la vida cultural de la comunitat.

VOLUNTARIAT SOCIOSANITARI: Intervenció en els aspectes físic, psicològic i social mitjançant l'educació sanitària. Ofereix suport i orientació a les famílies i a l'entorn més pròxim dels majors i millora les condicions de vida dels nostres veïns.

VOLUNTARIAT EDUCATIU: Acció solidària planificada i integrada en el sistema i la comunitat educativa per a millorar les possibilitats de realització d'activitats extraescolars i complementàries, i contribuir així a l'enriquiment de l'educació amb recursos vinculats als escolars.

VOLUNTARIAT DE OCI I TEMPS LLIURE: Activitats que fomenten el desenvolupament social del territori i el creixement personal i grupal com a veïns. Impulsen en les persones habilitats, competències, aptituds i actituds que afavorisquen la solidaritat i la inclusió, i aconseguisquen el compromís, la participació i la implicació social.