Estratègia valenciana de joventut

1. És l'instrument de planificació de les polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana.

2. Té una vigència de 5 anys.

3. Estableix les directrius generals de la política juvenil que es durà a terme a la Comunitat Valenciana.

4. Serveix per a coordinar totes les actuacions i programes de les distintes conselleries i de les administracions locals que incideixen en les persones joves.

5. Conté mesures concretes per a facilitar l’emancipació dels i les joves, tant a nivell de formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com d’habitatge i mobilitat.

6. Inclou accions des dels àmbits de la salut, el consum responsable i l’accés a un oci educatiu, a través de la cultura i l’esport.

7. Presta una atenció particular als col·lectius amb dificultats especials: joves del medi rural, joves amb diversitat funcional, joves amb persones al seu càrrec, famílies monomarentals, minories, immigrants i joves que han hagut de desplaçar-se a l’exterior per raons econòmiques.

8. Recull les actuacions en matèria d’informació, dinamització i animació juvenil; de promoció de la participació, de la mobilitat internacional i del voluntariat.

9. Promou l’activitat associativa i la participació lliure i eficaç de la joventut en la societat i en la presa de decisions.

10. Fomenta les actituds i els valors democràtics entre la joventut, la igualtat efectiva de les persones joves, i l'eliminació de les discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

11. Inclou una perspectiva intercultural.

12. Disposa dels recursos i els pressupostos propis necessaris per al seu desenvolupament.

Com es fa l’EVJ?

L’IVAJ elabora l’EVJ a partir de la proposta de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, després dels processos de participació juvenil previstos en la llei, que compten amb la intervenció del Consell Valencià de la Joventut.

El següent pas és l'aprovació pel Consell Rector de l’IVAJ i, finalment, l'EVJ es trasllada al Consell perquè l’aprove.

Els elements de suport per a la planificació i control de l’EVJ són:

 • El Consell Rector de l’IVAJ (enllaç a document)

 • La Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat (enllaç a document)

 • Els plans territorials de joventut (enllaç a document)

 • La Xarxa Jove (enllaç a document)

Quin és el paper de l'IVAJ?

Correspon a l’IVAJ:

 • L’impuls, la coordinació, el seguiment i el control de l’EVJ.

 • Garantir uns mitjans i uns mecanismes per a realitzar estudis i informes sobre la situació de la joventut valenciana, establir un sistema d’indicadors de l’impacte de l’execució de l’EVJ, i fer un seguiment planificat de la seua execució.

 • Establir les prioritats en objectius i estratègies d’acció de l’EVJ, amb la col·laboració i participació de les diferents conselleries i de les entitats locals.

 • Fer el seguiment i l’avaluació de les mesures executades, en la periodicitat que es determine, que serà, com a mínim, d’una vegada l’any.

Què faran les altres administracions?

Les Administracions implicades adoptaran i pressupostaran les mesures necessàries per a l’execució de les accions incloses en l’EVJ i, quan n’acabe el període de vigència, en retran compte a l’Institut Valencià de la Joventut.

Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, dins de les seues possibilitats, podran:

 • Participar en la planificació de les polítiques autonòmiques de joventut.

 • Impulsar, supervisar i coordinar els programes i accions que es duguen a terme al municipi amb la finalitat d’aconseguir els objectius de l’EVJ.

 • Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.

 • Realitzar, aprovar i, si cal, modificar el pla municipal de joventut amb un procediment que garantisca la participació dels consells de la joventut, de les associacions juvenils i de les persones joves.

 • Elaborar programes i accions que faciliten l’autonomia personal de la joventut i que promoguen hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat.

 • Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació i d’oci educatiu, d’acord amb les necessitats de la localitat.

 • Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la infància, l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar dinàmiques de desigualtat.

 • Promoure la creació d’equipaments i espais públics per a la joventut.

 • Desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la joventut del municipi.

 • Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut.

 • Donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals de la joventut, com a òrgans de consulta, assessorament i participació del col·lectiu jove, en el disseny de les polítiques de joventut d’àmbit municipal.

 • Elaborar estudis de joventut o col·laborar amb els que realitze la Generalitat.

 • Vetlar per la formació permanent dels seus empleats públics que gestionen polítiques juvenils.

Per a complir els seus fins en matèria de joventut, les entitats locals rebran el suport tècnic i econòmic de l’administració de la Generalitat.