Elements de suport de l’EVJ

La Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

És l’òrgan específic de coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la programació i l’execució de les polítiques que, en matèria de joventut, promoga el Consell, des de les distintes conselleries. Així doncs, el seu objectiu principal és aconseguir desenvolupar unes polítiques de joventut transversals.

La composició i les funcions de la Comissió les regularà la seua norma de creació.

Els plans territorials de joventut

Són el conjunt d’actuacions plurianuals, integrades en l’EVJ, que han d’establir mesures relatives als àmbits específics en matèria de joventut.

Poden ser municipals o supramunicipals.

Els municipis o les entitats locals supramunicipals elaboraran els plans territorials de joventut, en tot cas amb la interlocució de les persones joves, i dels consells locals de la joventut del seu territori, si n’hi ha.

La Xarxa Jove

La componen la Generalitat, tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les administracions locals que tinguen entre els seus objectius la intervenció en joventut.

Els objectius de la Xarxa Jove són:

1. La coordinació, en l'àmbit municipal, de totes les actuacions descentralitzades de les diferents administracions i conselleries.
2. La coordinació amb totes les entitats que participen en les polítiques municipals d'intervenció amb joves.
3. El treball coordinat intermunicipal.

Les administracions integrants facilitaran mitjans econòmics, tècnics i humans per al bon funcionament de la Xarxa Jove i garantiran que arribe a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, amb especial incidència en els municipis de menor grandària de zones rurals.

L’Oficina Tècnica de l’EVJ

És l’òrgan operatiu de l’EVJ, es reuneix com a mínima una vegada al mes, i fa les funcions següents:

  1. Coordinar, planificar, impulsar i facilitar l’execució de les mesures incloses a l’EVJ.
  2. Dirigir els programes i els serveis del Pla d’Acció de l’IVAJ.
  3. Oferir suport i acompanyament a la resta d’agents implicats en l’EVJ per mitjà de la Xarxa Jove.

Depén orgànicament de l’IVAJ i la integren un mínim de 10 membres, entre personal de l’IVAJ i de la Xarxa Jove, membres del Consell Valencià de la Joventut i professionals de joventut.

El sistema de suport a les polítiques locals

Encara que la competència de les polítiques de joventut siga autonòmica, aquestes es concreten en la proximitat, en l’àmbit local. En conseqüència, la Generalitat ha de donar els recursos, instruments i mecanismes de suport necessaris per al món local. Descarrega el Pla de Municipalització de les polítiques integrals de joventut

L’EVJ estableix huit elements que conformen el sistema de suport a les polítiques locals per part de la Generalitat:

  1. Recursos econòmics. La Generalitat dotarà els municipis amb recursos econòmics suficients per a la contractació de professionals amb un desplegament territorial progressiu. Contracte programa. Les aportacions econòmiques als municipis estaran regulades per unes disposicions en forma de contracte programa que determinaran els compromisos de les entitats municipals.
  2. Cooperació territorial. A mesura que l'EVJ es vaja desplegant, la prioritat dels equips professionals de la Xarxa Jove es desplaçarà cap al suport dels municipis en l'elaboració i implementació dels plans territorials de joventut.
  3. Formació. L'IVAJ elaborarà un model d'accés a la pràctica professional basat en el disseny d'una formació genèrica de capacitació per a les polítiques de joventut.
  4. Xarxa telemàtica. L'IVAJ desplegarà una xarxa telemàtica per promoure la relació entre els professionals de joventut.
  5. Col·lecció d’eines. L'IVAJ, sota la direcció de l'Oficina Tècnica de l'EVJ, elaborarà i editarà guies o manuals per a l'aplicació específica de polítiques de joventut en àmbits determinats.
  6. Repositori de polítiques territorials. Tots els plans territorials de joventut es publicaran digitalment en un repositori organitzat i actualitzat per l'Observatori Valencià de la Joventut.
  7. Bones pràctiques. L'EVJ desenvoluparà un projecte de bones pràctiques que consistirà en la detecció, l'estudi i la difusió de projectes, programes o mesures exitoses de polítiques de joventut.