El Consell Rector de l'IVAJ

Les funcions del Consell Rector són:

  1. Aprovar la proposta de l’Estratègia valenciana de joventut.

  2. Aprovar els criteris d’actuació de l’Institut Valencià de la Joventut.

  3. Aprovar, per majoria de dos terços, l’informe d’avaluació de l’Estratègia valenciana de joventut, a proposta de la Direcció General de l’IVAJ.

  4. Conèixer de totes les qüestions que li sotmeta la seua presidència a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels membres.

El Consell Rector es reuneix, almenys, una vegada a l’any.

El Consell Rector està format per:

Presidència

La persona titular de la conselleria competent en matèria de joventut

Vicepresidència primera

La persona titular de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut

Vicepresidència segona

La persona titular de la Presidència del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Vocalies

5 directors o directores generals, com a representants de les conselleries

 

1 diputada o diputat de cada diputació provincial, preferentment menor de 30 anys

 

1 representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, preferentment menor de 30 anys

 

4 representants que designe l’Assemblea del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

 

1 persona jove designada pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana entre les representants de l’alumnat

 

1 persona jove entre les representants d’estudiants dels estudis superiors

 

1 persona en representació dels i les professionals de joventut, preferentment menor de 30 anys

 

2 representants dels i les joves de la Comunitat Valenciana triades per sorteig entre les persones que presenten la seua candidatura

 

1 persona jove associada amb diversitat funcional

Secretaria

una persona funcionària de l’IVAJ, que actua en les sessions amb veu però sense vot

 

Al Consell Rector es promou una presència equilibrada de dones i homes en què cap sexe no estiga representat per menys del 40%.

Es promou, així mateix, entre la representació jove, una presència equilibrada dels diferents trams d’edat: dels 12 als 18 anys, dels 19 als 24 anys i dels 25 als 30 anys.