El model d'avaluació de l'EVJ

Característiques generals

El model d’avaluació part d’uns paràmetres bàsics, fent-se més ambiciós progressivament. Però en general, podem dir que es tracta d’una avaluació participada, transparent i transformadora.

La direcció, seguiment i control són funcions de l’Oficina Tècnica de l’EVJ i la seua principal ferramenta serà l’Observatori Valencià de la Joventut.

Tots els agents de l’EVJ intervindran en els processos d’avaluació, amb un paper més rellevant del Consell Valencià de la Joventut i el col·lectiu professional.

Les mesures d’avaluació atendran a una doble escala: local i autonòmica. Pel que fa a l’escala local, el model d’avaluació deixa molt de marge a cada territori, encara que estableix uns mínims.

 

Condicions de vida

L’objectiu genèric de les polítiques de joventut és millorar les condicions de vida de la població jove. Per a poder mesurar-ho, haurem de determinar la situació concreta de les persones joves i veure com evoluciona, amb la intenció d’establir relacions entre aquesta evolució i les polítiques aplicades.

El model inicial d’avaluació estableix els ítems mínims que es mesuraran, per als quals no farà falta cap recerca, sinó protocols que faciliten les dades que ja existeixen però no s’aprofiten.

 

Avaluació de processos

Aquesta part de l’avaluació se centra en dos aspectes: el funcionament de les ferramentes i l’eficàcia del treball transversal.

 

Avaluació de polítiques generals

Aquesta part de l’avaluació se servirà de les dades dels quatre mapes per a elaborar indicadors i determinar a mitjà termini quines són les necessitats materials per completar el desplegament de les polítiques de joventut i quins són els objectius que en volem assolir, ja que abans, sense dades, no és possible en molts dels casos.

 

Avaluació de la participació

El desplegament del Mapa Valencià de la Participació Juvenil aportarà els indicadors necessaris per a traure conclusions sobre la intensitat de la participació en termes de millora/davallada, amb l’objectiu de determinar la implantació de la participació com a mètode en els processos de gestió de les organitzacions i com a hàbit d’aprenentatge democràtic de les persones joves.

 

Mesura x mesura

L’Oficina Tècnica proposarà un model concret d’avaluació per als plans territorials, amb la col·laboració del Consell Interdepartamental de Joventut i el Consell Valencià de la Joventut, tot seguint les bases marcades pel model d’avaluació.