L'EVJ a la Llei

TÍTOL III

Polítiques integrals en matèria de joventut

CAPÍTOL I

Estratègia valenciana de joventut

 

Article 32. Estratègia valenciana de joventut

1. Les polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana es planifiquen a través de l’Estratègia valenciana de joventut, que tindrà una vigència de cinc anys.

2. Mitjançant l’Estratègia valenciana de joventut (EVJ) s’establiran les directrius generals de la política juvenil que es durà a terme a la Comunitat Valenciana i es coordinaran totes les actuacions i programes de les distintes conselleries i de les administracions locals en totes aquelles àrees que incidisquen en matèria de joventut.

3. L’EVJ contindrà mesures concretes per a facilitar l’emancipació dels i les joves, tant a nivell de formació i ocupació, orientació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, com d’habitatge i mobilitat. Així mateix, inclourà accions des dels àmbits de la salut, el consum responsable i l’accés a un oci educatiu, a través de la cultura i l’esport, amb una atenció particular als col·lectius amb dificultats especials: joves del medi rural, joves amb diversitat funcional, joves amb persones al seu càrrec, famílies monomarentals, minories, immigrants i joves que han hagut de desplaçar-se a l’exterior per raons econòmiques. Així mateix, recollirà les actuacions en matèria d’informació, dinamització i animació juvenil; la promoció de la participació; la promoció de la mobilitat internacional, i la promoció del voluntariat i el seu reconeixement. Igualment es promourà l’activitat associativa i la participació lliure i eficaç de la joventut en la societat i en la presa de decisions; es fomentaran actituds i valors democràtics entre la joventut, com també la igualtat efectiva de les persones joves, i s’eliminaran discriminacions per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i s’inclourà una perspectiva intercultural.

 

Article 33. Elaboració, execució i seguiment de l’Estratègia valenciana de joventut

1. A partir de la proposta de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat, on necessàriament es tindrà en compte l’avaluació de l’impacte de l’Estratègia valenciana de joventut anterior, l’Ivaj elaborarà l’Estratègia valenciana de joventut. Després dels processos de participació juvenil previs previstos en aquesta llei, que comptaran necessàriament amb la intervenció del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, es sotmetrà a l’aprovació del Consell Rector i es trametrà a la conselleria competent en la matèria, la qual l’elevarà al Consell perquè l’aprove.

2. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut l’impuls, la coordinació, el seguiment i el control de l’Estratègia valenciana de joventut.

3. Correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut garantir uns mitjans i uns mecanismes per a generar estudis i informes relatius a la situació de la joventut valenciana, i també establir un sistema d’indicadors que ajude a controlar l’impacte de l’execució de l’Estratègia valenciana de joventut, fent un seguiment planificat de la seua execució.

L’Institut Valencià de la Joventut impulsarà una planificació ordenada i prospectiva de les mesures de l’Estratègia valenciana de joventut, establint les prioritats en objectius i estratègies d’acció, amb la col·laboració i participació de les diferents conselleries i de les entitats locals de la forma assenyalada en aquesta llei.

El seguiment i l’avaluació de les mesures executades es faran en la periodicitat que es determine, que, en tot cas, haurà de ser d’una vegada a l’any.

4. Les administracions implicades en l’Estratègia valenciana de joventut adoptaran i pressupostaran, en les seues actuacions, les mesures necessàries per a l’execució de les accions incloses en l’EVJ i, quan n’acabe el període de vigència, en retran compte a l’Institut Valencià de la Joventut.

5. L’Estratègia valenciana de joventut disposarà dels recursos i els pressupostos propis que siguen necessaris per a desenvolupar-la i garantir-ne el disseny, l’execució, l’avaluació i el seguiment, com també recursos per a promocionar-la, i retrà compte en qualsevol cas a l’Institut Valencià de la Joventut.

 

Article 34. Avaluació de l’impacte de l’Estratègia valenciana de joventut

1. Per a poder fer una avaluació objectiva de l’impacte de l’Estratègia valenciana, l’Estratègia valenciana de joventut contindrà preceptivament el diagnòstic previ, els indicadors que cal aconseguir i una memòria econòmica detallada que reflectisca la previsió de les despeses corresponents a cada àrea de l’EVJ.

2. Al terme de la vigència de l’EVJ, l’Ivaj elaborarà un informe sobre l’impacte de l’Estratègia valenciana de joventut, tenint en compte el seu grau de compliment, com també la planificació i els efectes de la seua execució, que s’elevarà al Consell Rector per a la seua aprovació.

 

CAPÍTOL II

Intervenció dels ajuntaments en l’Estratègia valenciana de joventut

 

Article 35. Competències dels ajuntaments

1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposa la normativa bàsica de règim local i l’autonòmica que puga desenvolupar-la, i dins de les seues possibilitats, tenen atribuïdes, als efectes del que estableix aquesta llei, les competències següents:

 1. Participar en la planificació en l’àmbit autonòmic de les polítiques juvenils i impulsar les actuacions que es duguen a terme al municipi.

 2. Supervisar i coordinar els programes i accions juvenils en l’àmbit municipal, de conformitat amb les normes de coordinació que, amb la finalitat d’aconseguir els objectius de la planificació global, establisca l’EVJ.

 3. Treballar de forma coordinada amb altres ajuntaments.

 4. Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla municipal de joventut amb un procediment que garantisca la participació, si escau, dels consells de la joventut, de les associacions juvenils i les persones joves en general del seu àmbit territorial.

 5. Elaborar, si escau, programes i accions d’àmbit municipal que faciliten l’autonomia personal de la joventut i que promoguen hàbits de vida saludables i actituds responsables, solidàries i de respecte a la diversitat, d’acord amb la planificació global.

 6. Prestar serveis d’informació, dinamització, formació, assessorament i orientació i d’oci educatiu, d’acord amb les necessitats de la localitat.

 7. Impulsar, mitjançant les activitats de temps lliure educatiu, la promoció de la infància, l’adolescència i la joventut del municipi, per tal de trencar, si escau, dinàmiques de desigualtat.

 8. Promoure la creació d’equipaments i espais públics per a la joventut.

 9. Desenvolupar activitats culturals, esportives i d’ocupació del temps lliure de la joventut del municipi.

 10. Promoure la participació ciutadana i la implicació de la societat en general en la prevenció i la resolució dels problemes juvenils detectats, i fomentar el teixit associatiu juvenil com a forma prioritària de participació de la joventut.

 11. Donar suport tècnic, econòmic i formatiu als consells locals de la joventut, com a òrgans de consulta, assessorament i participació del col·lectiu jove, en el disseny de les polítiques de joventut d’àmbit municipal que els són pròpies.

 12. Elaborar o col·laborar amb la Generalitat en la realització d’estudis que siguen d’interès per a la joventut.

 13. Vetlar per la formació permanent dels seus empleats públics que gestionen polítiques juvenils.

2. Per a complir els seus fins en matèria de joventut, les entitats locals rebran el suport tècnic i econòmic de l’administració de la Generalitat, mitjançant un pla de finançament concertat amb les entitats locals amb les condicions que es fixen reglamentàriament.

3. Les normes mínimes del funcionament dels serveis municipals de joventut s’establiran reglamentàriament.

 

CAPÍTOL III

Elements de suport de l’Estratègia valenciana de joventut

 

Article 36. Elements de suport de l’Estratègia valenciana de joventut

Els elements de suport per a la planificació i control de l’EVJ seran:

a) El Consell Rector de l’Ivaj

b) La Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

c) Els plans territorials de joventut

d) La Xarxa Jove.


Article 37. Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat

1. Es crearà una comissió interdepartamental de joventut de la Generalitat, adscrita a la conselleria competent en matèria de joventut, que serà l’òrgan específic de coordinació, consulta i proposta en l’àmbit de la programació i l’execució de les polítiques que, en matèria de joventut, promoga el Consell, des de les distintes conselleries, en els àmbits a què fa referència aquesta llei.

2. La composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat les regularà la seua norma de creació.

 

Article 38. Plans territorials de joventut

1. Els plans territorials de joventut són el conjunt d’actuacions plurianuals, integrades en l’EVJ, que han d’establir mesures relatives als àmbits específics en matèria de joventut.

2. Aquests plans territorials poden ser municipals o supramunicipals.

3. Els municipis o les entitats locals supramunicipals elaboraran els plans territorials de joventut, en tot cas amb la interlocució de les persones joves, i dels consells locals de la joventut del seu territori, si n’hi ha.

 

Article 39. Xarxa Jove

1. La Xarxa Jove la componen la Generalitat, tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les administracions locals que tinguen entre els seus objectius la intervenció en joventut.

2. Els objectius de la Xarxa Jove són:

 1. La coordinació, en l’àmbit municipal, de totes les actuacions descentralitzades de les diferents administracions i conselleries.

 2. La coordinació amb totes les entitats que participen en les polítiques municipals d’intervenció amb joves.

 3. El treball coordinat intermunicipal.

3. Les administracions integrants facilitaran mitjans econòmics, tècnics i humans per al bon funcionament de la Xarxa Jove i garantiran que arribe a tots els municipis de la Comunitat Valenciana, amb especial incidència en els municipis de menor grandària de zones rurals.